Boekjaar 2022

Winst/verlies-rekening

Baten
Bureau €                  –  
Prijsuitreiking €                  –  
Bestuur €                  –  
Totaal baten €                  –  
Lasten
Bureau €         807,18
Prijsuitreiking €      1.940,23
Bestuur €         229,85
Totaal lasten €      2.977,26

Balans per 1 januari 2022

Activa
Banksaldo € 286.755,22
Vorderingen €                  –  
Debiteuren €                  –  
Totaal activa € 286.755,22
Passiva
Eigen vermogen € 286.755,22
Crediteuren €                  –  
Totaal passiva € 286.755,22

Balans per 31 december 2022

Activa
Banksaldo € 283.777,96
Vorderingen €                  –  
Debiteuren €                  –  
Totaal activa € 283.777,96
Passiva
Eigen vermogen € 283.777,96
Crediteuren €                  –  
Totaal passiva € 283.777,96

Toelichting op de winst/verlies-rekening en balans

Algemeen
Dit financiële jaarverslag betreft het boekjaar 2022, lopend van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Baten
De stichting is sinds het boekjaar 2020 een niet-fondsenwervende instelling. Gemaakte kosten worden gedekt vanuit het legaat dat door de wijlen naamgever van de stichting, prof.dr. Chris Gips, aan de stichting is nagelaten. Tevens heeft de stichting in 2022 als gevolg van de negatieve rentestand geen inkomsten verkregen uit rente over het vermogen. Derhalve komen de inkomsten over 2021 uit op €0.

Lasten
Bureau
De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit bankkosten en abonnementskosten voor de internetpagina en e-mailadressen.

Prijsuitreiking
De kosten voor de prijsuitreiking bestaan uit een geldprijs en aandenken voor de winnaar/winnares, een presentje voor de sprekers en juryleden, en de lunch op de prijsuitreikingsdag.

Bestuur
Deze kosten bestaan uit relatiegeschenken aan derden en een gedeeltelijke vergoeding van een diner na afloop van de prijsuitreiking voor bestuursleden.

Resultaat
Er is een negatief resultaat van €2977,26. Dit zal worden afgetrokken van het eigen vermogen.