Boekjaar 2021

ACTIVA
Banksaldo – €286.623,82
Vorderingen – €0,00
Totaal activa: €286.623,82

PASSIVA
Eigen vermogen – €286.623,82
Crediteuren – €0,00
Totaal passiva: €286.623,82

BATEN
Donaties – €0,00
Rente – €0,00
Totaal baten: €0,00

LASTEN
Bureaukosten – €115,74
Bestuur en adviseurs – €109,40
Prijsuitreiking – €1298,40
Rente – €415,69
Totaal uitgaven: €1939,23

Totaal verlies: €1939,23

TOELICHTING
Algemeen
Dit financiële jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2021 tot het einde van het boekjaar, 31 december 2021.

Uitgaven
Bureau kosten
De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit abonnementskosten voor de internetpagina en e-mailadressen en de bankkosten.

Bestuur en adviseurs
Deze kosten bestaan uit relatiegeschenken en een gedeeltelijke vergoeding van een diner na afloop van de prijsuitreiking voor bestuursleden.

Prijsuitreiking
De kosten voor de prijsuitreiking bestaan uit een geldprijs en aandenken voor de winnaar/winnares en presentje voor de sprekers en juryleden.

Inkomsten
De stichting is sinds het boekjaar 2020 een niet-fondsenwervende instelling. Gemaakte kosten worden gedekt vanuit het legaat dat door de wijlen naamgever van de stichting, Professor Chris Gips, aan de stichting is achtergelaten. Tevens heeft de stichting in 2021 als gevolg van de negatieve rentestand geen inkomsten verkregen uit rente over het vermogen. Derhalve komen de inkomsten over 2021 uit op €0.

Resultaat
Er is een negatief resultaat van €1939,23. Dit zal worden afgetrokken van het eigen vermogen.