Boekjaar 2019

ACTIVA

Banksaldo                90.812

Vorderingen                   41

Totaal activa             90.853

PASSIVA

Eigen vermogen        90.853

Schulden                      0

Totaal passiva            90.853

BATEN

Donaties                      6700

Rente                            124

Totaal inkomsten       6824

LASTEN

Bureaukosten               123

Bestuur    342

Prijsuitreiking             1244

Totaal uitgaven:         1709

Totale winst:                 5115

Toelichting

Algemeen

Dit financiële jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2019 tot het einde van het boekjaar, 31 december 2019.

Uitgaven

Bureau kosten

De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit abonnementskosten voor de internetpagina, domeinnaam, rente/provisie kosten, transactierapportagekosten, en abonnementskosten voor internet bankieren.

Bestuur

Deze kosten bestaan uit aanschaf van een aandenken voor vertrekkende juryleden.

Prijsuitreiking

De kosten voor de prijsuitreiking bestaan uit een geldprijs en aandenken voor de winnaar/winnares en presentje voor de sprekers en juryleden.

Inkomsten

De inkomsten over 2019 kwamen van donateurs en spaarrente.

Resultaat

Er is een positief resultaat van 5115 euro. Dit zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen.