Boekjaar 2017

Financiële verantwoording

Boekjaar 2017 (alles in euro’s)

ACTIVA

Banksaldo                80.999

Vorderingen                   0

Totaal activa             80.999

 

PASSIVA

Eigen vermogen        80.954

Schulden                      45

Totaal passiva             80.999

 

BATEN

Donaties                      3000

Rente                               501

Totaal inkomsten      3501

 

LASTEN

Bureaukosten                 99

Bestuur en adviseurs 217

Prijsuitreiking             1205

Totaal uitgaven:         1521

Totale winst:                1980

Toelichting

Algemeen

Dit financiële jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2017 tot het einde van het boekjaar, 31 december 2017.

Uitgaven

Bureau kosten

De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit abonnementskosten voor de internetpagina, domeinnaam, rente/provisie kosten, transactierapportagekosten, en abonnementskosten voor internet bankieren.

Bestuur en adviseurs

Deze kosten bestaan uit aanschaf van een aandenken voor vertrekkende juryleden.

Prijsuitreiking

De kosten voor de prijsuitreiking bestaan uit een geldprijs en aandenken voor de winnaar/winnares en presentje voor de sprekers en juryleden.

Inkomsten

De inkomsten over 2017 kwamen van donateurs en spaarrente.

Resultaat

Er is een positief resultaat van 1980 euro. Dit zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen.