Boekjaar 2023

Winst/verlies-rekening

Baten
Bureau €         461,34
Prijsuitreiking €                  –  
Bestuur €                  –  
Totaal baten €         461,34
Lasten
Bureau €         227,96
Prijsuitreiking €      1.589,05
Studiebeurzen €      2.000,00
Bestuur €         206,19
Totaal lasten €      4.023,20

Balans per 1 januari 2023

Activa
Banksaldo € 283.647,14
Vorderingen €                  –  
Debiteuren €                  –  
Totaal activa € 283.647,14
Passiva
Eigen vermogen € 283.647,14
Crediteuren €                  –  
Totaal passiva € 283.647,14

Balans per 31 december 2023

Activa
Banksaldo € 280.085,28
Vorderingen €                  –  
Debiteuren €                  –  
Totaal activa € 280.085,28
Passiva
Eigen vermogen € 280.085,28
Crediteuren €                  –  
Totaal passiva € 280.085,28

Toelichting op de winst/verlies-rekening en balans

Algemeen
Dit financiële jaarverslag betreft het boekjaar 2023, lopend van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Baten
De stichting is sinds het boekjaar 2020 een niet-fondsenwervende instelling. Gemaakte kosten worden gedekt vanuit het legaat dat door wijlen prof. dr. Chris Gips, naamgever van de stichting, aan de stichting is nagelaten. De stichting heeft in 2023 als gevolg van de positieve rente inkomsten verkregen uit rente over het vermogen. Derhalve komen de inkomsten over 2023 uit op €461,34.

Lasten
Bureau
De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit bankkosten en abonnementskosten voor de internetpagina en e-mailadressen.

Prijsuitreiking
De kosten voor de prijsuitreiking bestaan uit een geldprijs en aandenken voor de winnaar/winnares, een presentje voor de sprekers en juryleden, en de lunch op de prijsuitreikingsdag.

Studiebeurs
De kosten voor de studiebeurs bestaan uit een geldprijs van €1000 voor één student en €500 voor twee andere studenten, ten behoeve van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het buitenland.

Bestuur
Deze kosten bestaan uit relatiegeschenken aan derden en een gedeeltelijke vergoeding voor bestuursleden van het diner na afloop van de prijsuitreiking.

Resultaat
Er is een negatief resultaat van €3561,86. Dit zal worden afgetrokken van het eigen vermogen.