Boekjaar 2020

ACTIVA
Banksaldo – €288.061,66
Vorderingen – €501,39
Totaal activa: €288.563,05

PASSIVA
Eigen vermogen – €288.563,05
Crediteuren – €0,00
Totaal passiva: €288.563,05

BATEN
Legaat – €200.000,00
Rente – €1,39
Bijdrage LVGGG – €500,00
Totaal inkomsten: €200.501,39

LASTEN
Bureaukosten – €158,97
Bestuur en adviseurs – €1304,69
Prijsuitreiking – €1327,74
Totaal uitgaven: €2791,40

Totale winst: €197.709,99

TOELICHTING
Algemeen
Dit financiële jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2020 tot het einde van het boekjaar, 31 december 2020.

Uitgaven
Bureau kosten
De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit abonnementskosten voor de internetpagina, de domeinnaam en bankkosten.

Bestuur en adviseurs
Deze kosten bestaan jaarlijks uit aanschaf van een aandenken voor vertrekkende juryleden. Daarbovenop zijn het afgelopen jaar kosten gemaakt voor de uitvaart van de overleden oprichter en naamgever van de stichting, professor Chris Gips. Deze bedroegen onder andere een rouwbloemstuk en een rouwadvertentie.

Prijsuitreiking
De kosten voor de prijsuitreiking bestaan uit een geldprijs en aandenken voor de winnaar/winnares en presentje voor de sprekers en juryleden.

Inkomsten
De stichting is vanaf het boekjaar 2020 een niet-fondsenwervende instelling. De inkomsten in het boekjaar 2020 bestonden uit een legaat achtergelaten door de overleden oprichter en naamgever van de stichting, professor Chris Gips. Verder bestonden de inkomsten uit spaarrente.

Resultaat
Er is een positief resultaat van 197.709,99 euro. Dit zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen.