Boekjaar 2018

ACTIVA

Banksaldo                85.737

Vorderingen                   83

Totaal activa             85.820

PASSIVA

Eigen vermogen        85.820

Schulden                      0

Totaal passiva            85.820

BATEN

Donaties                      6313

Rente                             254

Totaal inkomsten       6567

LASTEN

Bureaukosten                108

Bestuur en adviseurs   334

Prijsuitreiking             1258

Totaal uitgaven:         1701

Totale winst:                 4866

Toelichting

Algemeen

Dit financiƫle jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2018 tot het einde van het boekjaar, 31 december 2018.

Uitgaven

Bureau kosten

De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit abonnementskosten voor de internetpagina, domeinnaam, rente/provisie kosten, transactierapportagekosten, en abonnementskosten voor internet bankieren.

Bestuur en adviseurs

Deze kosten bestaan uit aanschaf van een aandenken voor vertrekkende juryleden.

Prijsuitreiking

De kosten voor de prijsuitreiking bestaan uit een geldprijs en aandenken voor de winnaar/winnares en presentje voor de sprekers en juryleden.

Inkomsten

De inkomsten over 2018 kwamen van donateurs en spaarrente.

Resultaat

Er is een positief resultaat van 4866 euro. Dit zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen.