Boekjaar 2015

Ten behoeve van de website, ANBI

Financiële verantwoording

Boekjaar 2015 (alles in euro’s)

 

ACTIVA

Banksaldo                76.248,09

Vorderingen               200,00

Totaal activa            76.448,09

 

PASSIVA

Totaal passiva          0

 

BATEN

Donaties                   1.400,00

Rente                        1156,78

 

VORDERINGEN                   200,00

 

LASTEN

Bureaukosten                         100,68

Bestuur en adviseurs           180,75

Prijsuitreiking                       1.209,19

Overige                                    965,50

 

Toelichting

Algemeen

Dit financiële jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2015 tot het einde van het boekjaar, 31 december 2015.

Uitgaven

Bureau kosten

De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit abonnementskosten voor de internetpagina, domeinnaam, rente/provisie kosten, transactierapportagekosten, en abonnementskosten voor SNS internet bankieren.

Bestuur en adviseurs

Deze kosten bestaan uit aanschaf van een aandenken voor vertrekkende juryleden en adviseurs.

Prijsuitreiking

De kosten voor de prijsuitreiking bestaan uit een geldprijs en aandenken voor de winnaar/winnares en presentje voor de sprekers en juryleden.

Inkomsten

De inkomsten over 2015 kwamen van donateurs en spaarrente.

Vorderingen

Er is nog 200 euro aan toegezegde donaties te ontvangen.

Resultaat

Er is een positief resultaat (incl vorderingen) van 300,66 euro. Dit zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen.