Boekjaar 2014

Ten behoeve van de website, ANBI

Financiële verantwoording

Boekjaar 2014 (alles in euro’s)

 

ACTIVA

Banksaldo                76.147,43

Totaal activa            76.147,43

 

PASSIVA

Totaal passiva          0

 

BATEN

Donaties                   3.200,00

Rente                        1376,75

 

LASTEN

Bureaukosten               96,36

Bestuur en adviseurs  329,91

Prijsuitreiking            1.247,86

 

Toelichting

Algemeen

Dit financiële jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2014 tot het einde van het boekjaar, 31 december 2014.

 

Uitgaven

Bureau kosten

De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit abonnementskosten voor de internetpagina, domeinnaam, rente/provisie kosten, transactierapportagekosten, en abonnementskosten voor internet bankieren.

Bestuur en adviseurs

Deze kosten bestaan onkosten gemaakt door het bestuur en adviseurs.

Prijsuitreiking

De kosten gerelateerd aan prijsuitreiking en geldprijs.

Inkomsten

De inkomsten over 2014 kwamen van donateurs en spaarrente.

Resultaat

Er is een positief resultaat van 2902,62 euro. Dit zal gebruikt worden om de komende jaren de statutaire doelen van de stichting te verwezenlijken.