Boekjaar 2012

 

 

Gegevens voor de ANBI boekjaar 2012, status. 1 januari 2014.

 

Naam, RSIN, KvK dossier, adres.

Stichting Professor Chris Gips Fonds voor jong wetenschappelijk talent in de geneeskunde

 

RSIN: 819438066

KvK dossier: 01131854

 

Post- of bezoekadres

Hereweg 86, 9725 AH Groningen

 

Doelstelling

a. het instellen van een jaarlijkse prijs voor studenten van de medische faculteiten in Nederland, na interne nominatie door de respectieve faculteiten; hierbij wordt de meest wetenschappelijk getalenteerde student door een onafhankelijke jury verkozen tot prijswinnaar;

b. het actief volgen en vastleggen van de loopbaan van deze studenten-prijswinnaars in nauwe samenwerking met de Landelijke Vereniging van Genomineerden voor de Professor Chris Gips Geneeskundeprijs;

c. het blijven volgen, het analyseren en openbaar maken van de loopbaangegevens van de multidisciplinaire groep oud-master-studenten van de Gips International School of Hepatology and Tropical Medicine GISH-T.

 

 

Beleidsplan

Inleiding

Het bestuur van de Stichting bestaat uit oud-masterstudenten van de Gips International School of Hepatology and Tropical Medicine GISH-T, die inmiddels als medicus in het UMCG werkzaam zijn. Het doel van de Stichting is het stimuleren van wetenschappelijk talent onder medisch studenten. Iedere medische faculteit in Nederland kan één student geneeskunde nomineren die in het buitenland zijn of haar wetenschappelijke masterstage heeft gedaan en zich heeft onderscheiden in wetenschappelijk opzicht. Een onafhankelijke jury kiest vervolgens uit deze genomineerden een prijswinnaar.

 

Het werk dat de vereniging doet.

De doelstelling van de Stichting is ten eerste het organiseren van de prijsuitreiking aan de meest veelbelovende medisch student en het organiseren. De genomineerden en prijswinnaars zijn verenigd in de Landelijke Vereniging van Genomineerden voor de Professor Chris Gips Geneeskundeprijs waarmee de Stichting nauw samenwerkt. Het tweede doel is het volgen van de groep oud-master-studenten van de Gips International School of Hepatology and Tropical Medicine (GISH-T), met als voornaamste insteek het bevorderen van direct onderling wetenschappelijk contact. Jaarlijks verschijnt een groot jaarverslag en jaarrekening. Via LinkedIn is inmiddels een platform gevonden om het onderlinge contact te bevorderen.

 

De manier waarop de instelling geld werft.

Enkele grotere éénmalige donaties, die samen de reserve van de vereniging vormen.

 

Het beheer van het vermogen van de instelling

Door het bestuur.

 

De besteding van het vermogen van de vereniging

De diverse kosten en activiteiten worden betaald uit de rente van de reserve en uit de donaties.

 

Functie bestuurders

Voorzitter, secretaris en penningmeester

 

Namen van de bestuurders:

Carin Hazenberg, voorzitter

Anne Marthe Meppelink, secretaris

Pieter-Jan Vlaar, penningmeester

 

Beloningsstelsel

Statutair geen beloningen

 

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten

De Stichting Professor Chris Gips Fonds voor jong wetenschappelijk talent in de geneeskunde werd opgericht in 2008 en heeft vanaf 2008 jaarlijks de prijsuitreiking georganiseerd. Het Stichtingsbestuur heeft contact met alle medische faculteiten in Nederland ten aanzien van de nominaties. De jury die de prijs toekent, is samengesteld uit drie onafhankelijke wetenschappers uit verschillende medische disciplines. In 2012 is de Vereniging van Genomineerden opgericht.

Het bestuur van de Stichting beschikt over een database met gegevens van oud-masterstudenten van GISH-T. Daarnaast is op de eigen website van de Stichting een besloten sectie voor oud-GISH-T-leden en werd in 2012 een besloten ledengroep op LinkedIn opgericht. Sinds de oprichting van de Stichting vonden enkele bestuursmutaties plaats, waarbij steeds gestreefd wordt naar een bestuur bestaande uit 5 medici, oud-GISH-T-studenten en werkzaam in gevarieerde disciplines in het UMCG.

 

Financiële verantwoording

Boekjaar 2012, per 31 december 2012 (alles in euro’s)

ACTIVA

Banksaldo                71.444,42

Totaal activa            71.444,42

PASSIVA

Eigen vermogen       71.444,42

Totaal passiva          71.444,42

BATEN

Donaties                   1.077,39

Rente                       2.905,60

LASTEN

Bureaukosten           139,23

Prijsuitreiking           1272,45

Toelichting

Algemeen

Dit financiële jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2012 tot het einde van het boekjaar, 31 december 2012.

 

Uitgaven

Bureau kosten

De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit abonnementskosten voor de internetpagina, domeinnaam, rente/provisie kosten, transactierapportagekosten, en abonnementskosten voor SNS internet bankieren.

 

Prijsuitreiking

De kosten voor de prijsuitreiking bestaan uit een geldprijs en aandenken voor de winnaar/winnares en presentje voor de sprekers en juryleden.

 

Inkomsten

De rente inkomsten over 2012 kwamen van de SNS Meersparen rekening (1405,60 euro) en deposito (1500 euro). Verder is er een donatie ontvangen van 1077,39 euro.  

 

Resultaat

Er is een positief resultaat van 2572,06 euro. Dit zal gebruikt worden om de komende jaren de statutaire doelen van de stichting te verwezenlijken.